AAA
SZKOŁA PODSTAWOWA
W BŁOTNIE

Zajęcia pozalekcyjne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁOTNIE

Podstawa prawna:
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017r. poz. 649 oraz z 2018 r. poz. 691).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646).
4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1591).
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575).


§ 1. Postanowienia wstępne 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo - opiekuńczych przyjętych w szkolnym programie profilaktyki oraz w programie wychowawczym szkoły. 2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu świetlicy . 3. Sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa regulamin świetlicy. 


§ 2. Cele i zadania świetlicy 

1. Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej po zakończonych, obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. 2. Zadania świetlicy szkolnej: 
 a) pomoc w odrabianiu lekcji, 
 b) organizowanie gier i zabaw ruchowych, 
 c) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 
 d) realizacja zadań wynikających z planów pracy na dany rok szkolny. 

§ 3. Funkcjonowanie świetlicy szkolnej 
 1. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.
 2. Świetlica szkolna czynna jest we wszystkie dni nauki szkolnej po zajęciach lekcyjnych od godz. 11.45 do godz. 14.30..
 3. Świetlica realizuje swoje zadania według „Rocznego planu pracy świetlicy” na dany rok szkolny, zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.
 4. Zajęcia programowe prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie podczas zajęć nie może przekraczać 25 osób na jednego wychowawcę.
 5. W świetlicy prowadzone są zajęcia muzyczne, ruchowe, plastyczne, z zakresu żywego słowa, gry i zabawy sportowe, zabawy integracyjne oraz inne zgodnie z potrzebami.

6. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy. Fakt ten jest zaznaczany w dokumentacji świetlicy. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy.
 7. Odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą przyjścia dziecka do świetlicy 
 i zgłoszenia tego faktu nauczycielowi świetlicy, aż do opuszczenia świetlicy.
 8. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki)
 9. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione na piśmie.
 10. Dzieci korzystające z autobusu szkolnego pod opieką wychowawcy świetlicy udają się do autobusu szkolnego, gdzie opiekę nad nimi przejmuje opiekun w autobusie.
 10. W przypadku samodzielnych wyjść ucznia do domu wymagana jest pisemna zgoda rodzica/prawnego opiekuna.
 11. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez ucznia muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców/prawnych opiekunów piśmie.
 12. Zgoda rodzica, prawnego opiekuna na samodzielne powroty ucznia do domu wyrażona telefonicznie nie będzie brana pod uwagę przez nauczyciela świetlicy.
 13. Za rzeczy celowo zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic/prawny opiekun. 
 14. Za rzeczy wartościowe przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
§ 4. Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy 1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do: 
 a) zorganizowanej opieki wychowawczej, 
 b) życzliwego traktowania, 
 c) poszanowania godności osobistej, 
 d) uczestniczenia w grach i zabawach organizowanych przez wychowawcę 
 e) korzystania z wyposażenia świetlicy, 
 f) pomocy przy odrabianiu lekcji, 
 g) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną. 2. Uczeń jest zobowiązany do: 
 a) przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych i zgłoszenia swojej obecności 
 wychowawcy, 
 b) przestrzegania regulaminu świetlicy, 
 c) przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole i w świetlicy, 
 d) kulturalnego zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 
 e) pomagania młodszym kolegom, 
 f) dbania o wspólne dobro, ład i porządek, 
 g) dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów, 
 h) stosowania się do poleceń wychowawców, 
 i) aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 
 j) informowania nauczyciela o każdorazowym zamiarze opuszczenia świetlicy (osoby, które chcą zwolnić 
 się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców). 


§ 5. Nagrody, wyróżnienia i kary 

1. Nagrodę, wyróżnienie udziela wychowawca świetlicy poprzez pochwałę, ocenę z zachowania, dyplom. 2. Karą może być upomnienie (w obecności uczniów, wychowawcy klasy), uwaga wpisana do dziennika. 3. Wychowankowie, którzy nie przestrzegają regulaminu świetlicy mogą zostać ukarani według zasad określonych 
 w Statucie Szkoły. 4. Wychowankowie, którzy wyróżniają się w zajęciach i pracy na rzecz świetlicy mogą zostać nagrodzeni według zasad określonych w Statucie Szkoły. 5. Wychowawcy klas wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględniają opinię wychowawcy świetlicy na temat dziecka. 

§ 6. Współpraca z rodzicami 

1. Zadaniem świetlicy jest rozwijanie dialogu, partnerstwa i współdziałania nauczycieli z rodzicami. 2. Wspólnym celem działań rodziców i wychowawców świetlicy jest wychowywanie, edukowanie i opieka nad naszymi uczniami. 3. Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami/opiekunami realizowana jest (w miarę potrzeb) w formie bezpośredniej rozmowy, rozmowy telefonicznej, pisemnej informacji, informacji przekazanej za pośrednictwem wychowawcy klasy, podczas zebrań z rodzicami.
§ 7. Obowiązki wychowawcy świetlicy 1. Wychowawca świetlicy na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów Regulaminem Świetlicy.
 2. Nauczyciel świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich zgłoszenia się do chwil odprowadzenia uczniów do autobusu szkolnego, przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym, bądź do chwili samodzielnego wyjścia ze świetlicy za pisemną zgodą rodziców/opiekunów.
 3. Wychowawca świetlicy powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko ze świetlicy. Ze świetlicy lub miejsca przebywania grupy świetlicowej np. boiska można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic/ osoba upoważniona dotarł na miejsce pobytu dziecka.
 4. Nauczyciel świetlicy prowadzi zajęcia programowe i inne wynikające z rocznego planu pracy opiekuńczo- wychowawczej.
 5. Wychowawca świetlicy prowadzi dziennik zajęć wychowawczych.
 6. Nauczyciel świetlicy informuje wychowawców poszczególnych klas o funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć świetlicowych. Informacje te uwzględnia się przy ustalaniu oceny z zachowania.
§ 8. Dokumentacja pracy świetlicy 1. Dziennik zajęć świetlicowych
 2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej
 3. Regulamin Świetlicy
 4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej
§ 9. Postanowienia końcowe 1. Regulamin świetlicy jest dostępny u nauczycieli świetlicy, dyrektora szkoły i na stronie internetowej szkoły. 
 2. Regulamin świetlicy zostaje przyjęty do realizacji zarządzeniem dyrektora szkoły.
 3. W momencie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.