AAA
SZKOŁA PODSTAWOWA
W BŁOTNIE

Misja i wizja szkoły

MISJA SZKOŁY

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.

Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los.

Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Ściśle współdziałamy z rodzicami oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.

Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich „odbiorców” Szkoły.

 Nasza placówka ma wspierać rodzinę w procesie wychowania i nauczania poprzez stwarzanie uczniom optymalnych warunków do ich prawidłowego  i wszechstronnego rozwoju oraz ściśle współpracować z bliższym i dalszym otoczeniem działając dla dobra społeczności szkolnej, lokalnej oraz społeczeństwa polskiego. 

 

WIZJA SZKOŁY       

       W naszej szkole dążymy do wychowania uczniów na świadomych i pełnoprawnych członków społeczności lokalnej oraz obywateli RP. Uczymy ich kochać, szanować i żyć kulturą i tradycjami narodu polskiego. Jednocześnie stwarzamy w szkole atmosferę tolerancji i otwartości wobec innych narodów i ras, ucząc języków obcych, kultury, geografii i tradycji innych krajów. Wychowujemy uczniów, którzy w przyszłości wykażą się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do funkcjonowania na kolejnych etapach edukacyjnych i w życiu dorosłym.

 Nasi uczniowie:

 • · są przygotowani do dalszego etapu kształcenia;
 • · osiągają sukces na miarę swoich możliwości;
 • · odróżniają dobro od zła,
 • · dokonują samooceny własnego postępowania i swoich umiejętności;
 • · okazują pomoc i życzliwość wszystkim członkom społeczności szkolnej;
 • · przestrzegają zasad kulturalnego zachowania;
 • · współuczestniczą w życiu szkoły, planowaniu jej kierunków działań i rozwoju, ,

 

Rodzice naszych uczniów:

 • · aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci;
 • · współdziałają i wspierają nauczycieli w pracy, pomagają w rozwiązywaniu problemów szkoły;
 • · są współodpowiedzialni za rozwój własnego dziecka
 • · mają zaufanie do prowadzonych przez szkołę działań;
 • · pomagają w organizowaniu uroczystości szkolnych. 4

 

Nauczyciele:

 • · mają możliwość podnoszenia swych kwalifikacji;
 • · wykazują się kulturą osobistą, sumiennością i ogromną otwartością na potrzeby uczniów;
 • · cieszą się autorytetem, budzą zaufanie wychowanków i ich rodziców;
 • · atrakcyjnie prowadzą wszystkie zajęcia, wykorzystują technologię informacyjną;
 • · ukierunkowują, inspirują, wdrażają do samodzielnego odkrywania;
 • · potrafią dostrzec i rozwinąć uzdolnienia, zainteresowania uczniów, rozbudzić ich naturalną ciekawość, ukazać piękno otaczającego świata. Służą uczniom pomocą w rozwiązywaniu ich problemów.

 

Szkoła:

 • · analizuje potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • · zapewnia efektywny przepływ informacji;
 • · rozwija ofertę edukacyjną, zapewnia nowoczesne warunki nauki;
 • · spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny;
 • · zapobiega patologiom, agresji i uzależnieniom;
 • · zapewnia łatwość dostępu do informacji;
 • · działa na rzecz środowiska lokalnego;
 • · kultywuje polskie tradycje