AAA
SZKOŁA PODSTAWOWA
W BŁOTNIE

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwanego dalej RODO).

  1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Błotnie, Błotno 27,
    72-200 Nowogard., tel. 91 39 101 90, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły, email: spblotno@wp.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Szkoła Podstawowa w Błotnie, Błotno 27, 72-200 Nowogard., tel. 91 39 101 90, email: spblotno@wp.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane są:
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - to jest na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w celu realizacji umów, których stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

        4. Dane osobowe należące do kategorii szczególnych danych osobowych wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO przetwarzane są:

  • na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO - to jest na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
  • na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy.
        5. Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.
 
        6. Dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z wymogami  Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o  narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 
         7. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 
        8. Osoba, której dane są przetwarzane,  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.